Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia a definície

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Patrik Baška, Dohňany 106, 020 51 Dohňany

IČO: 47562617

DIČ: 1086362827

IČ DPH: SK1086362827

Živnostenský list vydaný: Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-21241

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK38 1111 0000 0013 6345 8007, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Adresa prevádzky: Patrik Baška, Dohňany 106, 020 51 Dohňany
Kontakt: +421 910 591 382
E-mail: 
eshop@bajkgaraz.sk

Web: bajkgaraz.sk
Zodpovedná osoba: Patrik Baška

(ďalej len „Predávajúci“)

„Kupujúci“ - fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.bajkgaraz.sk, e-mailom alebo telefonicky.

„Obchod“ - internetový obchod bajkgaraz.sk  vedený „Predávajúcim“.

„Tovar“ - hnuteľné veci nachádzajúce sa v sortimente „Obchodu“, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy medzi „Kupujúcim“ a „Predávajúcim“.

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vo veci voľného pohybu týchto údajov a zrušenia smernice 95/46/E

Tieto obchodné podmienky definujú všeobecné podmienky používania „Obchodu“ a pravidlá reklamačného konania, riadia sa platnou legislatívou Slovenskej republiky, hlavne Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pokiaľ je „Kupujúcim“ fyzická osoba), Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (pokiaľ je „Kupujúcim“ právnická osoba), Zákonom č. 250/2007 Zb. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákonom 102/2014 Zb. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

e-mail: tn@soi.sk
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 

2. Objednávka

Spôsoby na vytvorenie objednávky:

Kupujúci má možnosť nákupu Tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke „Obchodu“ prostredníctvom vytvorenia objednávky:

·         priamo prostredníctvom internetovej stránky „Obchodu“ prechádzajúc jednotlivými krokmi objednávkového procesu,

·         zaslaním e-mailu na adresu: eshop@bajkgaraz.sk s uvedením všetkých dôležitých informácií z hľadiska dokončenia objednávky, informácie o „Tovare“, t. j. katalógových názvov, veľkosti a množstva objednaného „Tovaru“, spôsobu platby, spôsob a miesto doručenia „Tovaru“ a nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, adresa, na ktorú má byť objednaný tovar doručený, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj označenie či nakupuje na firmu

Ak si chcete objednať priamo prostredníctvom internetovej stránky „Obchodu“, postup je nasledovný:

a) Ak sa rozhodnete zakúpiť „Tovar“ z nášho katalógu, vložte „Tovar“ do nákupného košíka. Ak chcete pridať do košíka ďalšie položky, prejdite do katalógu produktov a postup objednávania opakujte kliknutím na nákupný košík.

b) Hotovú objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.

c) Po obdržaní Vašej objednávky dostanete od nás elektronické potvrdenie objednávky. E-mailom alebo telefonicky Vás informujeme o stave Vašej objednávky a možnom termíne dodania.

d) Pred samotným odoslaním „Tovaru“ Vás opäť informujeme e-mailom alebo telefonicky na Vami uvedené č. telefónu.

e) Zrušenie, resp. zmena objednávky zo strany zákazníka je možná, pokiaľ ešte „Tovar“ nebol expedovaný.

f) „Predávajúci“ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak „Kupujúci“ uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať „Tovar“ kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V takomto prípade bude neodkladne informovať „Kupujúceho“ za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. „Predávajúci“ môže „Kupujúcemu“ navrhnúť možnosť dodania náhradného „Tovaru“.

g) „Kupujúci“ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného „Tovaru“ a zrušiť objednávku. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené „Kupujúcemu“ v lehote max. do 7 kalendárnych dní na uvedený účet alebo zaslané na adresu „Kupujúceho“.

 

3. Potvrdenie objednávky

V potvrdení objednávky „Predávajúci“ špecifikuje „Kupujúcemu“ druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje „Kupujúcemu“ dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi stranami za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Automaticky generovaná e-mailová správa potvrdzujúca vloženie objednávky do internetového obchodu bajkgaraz.sk nie je záväzným potvrdením objednávky zo strany „Predávajúceho“.

 

4. Platobné podmienky a dodanie tovaru

a) Cenu „Tovaru“ a prípadné náklady spojené s dodaním „Tovaru“ podľa kúpnej zmluvy, môže „Kupujúci“ zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,

• bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány WebPay,

• dobierkou pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo na výdajných miestach Zásielkovne,

• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v predajni Bajk Garáž Dohňany, ul. Dohňany 106, 020 51 Dohňany počas otváracích hodín predajne.

b) Spoločne s kúpnou cenou je „Kupujúci“ povinný zaplatiť „Predávajúcemu“ náklady spojené s balením a dodaním „Tovaru“ podľa platného cenníka.

c) V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí „Tovaru“. Objednávku je potrebné prevziať do 5 pracovných dní od zaslania informácie od „predávajúceho“, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie na predajni, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

d) V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

e) V prípade bezhotovostnej platby je záväzok „Kupujúceho“ zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet „Predávajúceho“.

f) „Tovar“ je kupujúcemu dodaný:

• na adresu určenú „Kupujúcim“ v objednávke prostredníctvom kuriérskej služby Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., 123Kurier, s.r.o.  alebo rozvoz Bajk Garáž Dohňany zamestnancom „Predávajúceho“

• osobným odberom v predajni Bajk Garáž Dohňany, ul. Dohňany 106, Dohňany počas otváracích hodín predajne.

g) Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania „Tovaru“.

h) Náklady na dodanie „Tovaru“ v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia „Tovaru“ sú uvedené v objednávke „Kupujúceho“ a v potvrdení objednávky „Predávajúcim“. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša „Kupujúci“ prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

i) „Kupujúci“ je pri prevzatí „Tovaru“ od dopravcu povinný skontrolovať zásielku. V prípade poškodeného obalu zásielky spíše „Kupujúci“ s dopravcom reklamačný protokol. Neskoršie reklamácie poškodenia zásielky pri preprave nemôžu byť uznané.

j) „Predávajúci“ vystaví „Kupujúcemu“ daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému „Tovaru“.

k) „Kupujúci“ nadobúda vlastnícke právo ku „Tovaru“ zaplatením celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím „Tovaru“.

l) Dodacia lehota

„Predávajúci“ oznamuje skladovú dostupnosť tovaru priamo na stránke internetového obchodu bajkgaraz.sk. „Tovar“ môže byť označený ako dostupný „skladom“ a dostupný „na objednávku“. „Predávajúci“ uzatvára objednávky v pracovné dni o 12:00 hod. Objednávky prijaté po tomto termíne sú považované ako prijaté nasledujúci pracovný deň po dni objednávky. Zvyčajné časy odoslania „Tovaru“ v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru sú:

·         Tovar je „skladom“ - nasledujúci pracovný deň po objednávke, podľa prevádzkových možností „Predávajúceho“.

·         Tovar nie je na sklade - je odoslaný do 10 pracovných dní, v závislosti na dostupnosti tovaru. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

m) Poplatky za zvolený spôsob dopravy a platby:
v rámci Slovenskej republiky: pri objednávke do 99,99 eur doprava 4,90 eur, nad 99,99 eur doprava zadarmo, dobierka +1,50 eur. Bicykle na dobierku neposielame, bicykel do 999,00 eur doprava 10,00 eur, nad 999,00 eur doprava zadarmo.

v rámci Českej republiky: pri objednávke do 199,99 eur doprava 8,00 eur, nad 199,99 eur doprava zadarmo, dobierka +1,50 eur. Bicykle na dobierku neposielame, bicykel do 1299,00 eur doprava 13,00 eur, nad 1299,00 eur doprava zadarmo.

mimo Slovenskej republiky a Českej republiky: sú ceny prepravného riešené individuálne podľa krajiny doručenia, hodnoty objednaného tovaru, veľkosti a váhy balíka. 

5. Odstúpenie od zmluvy

v zmysle zákona 102/2014 Zb. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov

a) „Kupujúci“, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

b) Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

c) „Kupujúci“ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke „Tovaru“, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

d) Pre odstúpenie od zmluvy môže „Kupujúci“ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle „Kupujúci“ spolu s „Tovarom“ na doručovaciu adresu „Predávajúceho“ uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na emailovú adresu „Predávajúceho“.

„Predávajúci“ potvrdí „Kupujúcemu“ bezodkladne prijatie formulára.

e) „Kupujúci“, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

f) „Kupujúci“ znáša náklady spojené s vrátením tovaru „Predávajúcemu“. Ak „Kupujúci“ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý „Predávajúci“ ponúka, vráti „Predávajúci“ „Kupujúcemu“ náklady na dodanie „Tovaru“ vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

g) „Predávajúci“ vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, pričom platí úprava nákladov na dodanie tovaru v zmysle bodu 7.f)

h) „Predávajúci“ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu „Kupujúci“ „Tovar“ odovzdá alebo preukáže, že „Tovar“ predávajúcemu odoslal.

i) „Tovar“ musí vrátiť „Kupujúci“ „Predávajúcemu“ nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale, vrátane priložených manuálov, záručných listov a štítkov. Nárok na náhradu škody vzniknutej na „Tovare“ je „Predávajúci“ oprávnený jednostranne započítať proti nároku „Kupujúceho“ na vrátenie kúpnej ceny.

j) Vracaný „Tovar“ nesmie byť posielaný „Predávajúcemu“ na dobierku. Takéto zásielky je „Predávajúci“ oprávnený neprevziať.


k) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude odstúpenie od zmluvy „Predávajúcim“ akceptované a „Tovar“ bude vrátený späť na náklady „Kupujúceho“.

l) „Predávajúci“ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

6. Reklamácie

Pokiaľ je „Kupujúcim“ fyzická osoba, vybavuje „Predávajúci“ reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ je „Kupujúcim“ právnická osoba, vybavuje „Predávajúci“ reklamácie v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Presný postup pri reklamovaní tovaru je uvedený v 
reklamačnom poriadku „Predávajúceho“.

Pre uplatnenie reklamácie slúži Reklamačný formulár.

Riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

 

7. Ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.


Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

a) Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť,
- zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

b) „Predávajúci“ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

c) 
Práva „Kupujúceho“
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

d) „Kupujúci“ vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si „Tovaru“ prostredníctvom internetového obchodu www.sadesport.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je kupujúcim osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

e) „Predávajúci“ nesmie sprístupniť osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr. dopravcovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky alebo splátkovej spoločnosti).

f) „Predávajúci“ vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 5650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.skza účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

 

 

8. Záverečné ustanovenia

a) Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov a predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších.

c) Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

d) Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

e) Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

f) Tieto obchodné podmienky obsahujú nasledovné prílohy:

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1),

Reklamačný poriadok (Príloha č. 2)

Reklamačný formulár (Príloha č.3)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.12.2021.

Informácie pre „kupujúcich“: V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Bajk Garáž Dohňany