Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Pojmom "predávajúci" bude ďalej označovaný prevádzkovateľ internetového obchodu Patrik Baška, Dohňany 106, 020 51 Dohňany, IČO: 47562617, telefón +421 910 591 382, e-mail: eshop@bajkgaraz.sk, v zastúpení Patrik Baška.

Pojmom "kupujúci" bude ďalej označovaná fyzická, alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim vytvorením objednávky prostredníctvom internetového obchodu bajkgaraz.sk.

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, dopĺňa obchodné podmienky predávajúceho.

Kupujúci prijíma platnosť reklamačného poriadku odberom tovaru u predávajúceho. Tento reklamačný poriadok bude priložený ku každej dodávke tovaru kupujúcemu.

 

2. Právne ustanovenia

Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, proces reklamácie sa riadi v zmysle Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a Zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení ich neskorších predpisov.
Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, proces reklamácie sa riadi v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

 

3. Úplnosť dodávky a poškodenie tovaru pri doprave

          i.        Osobné prevzatie tovaru, dovoz tovaru zamestnancom predávajúceho, dovoz tovaru kuriérom: 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

 

Kupujúci má povinnosť pri preberaní tovaru skontrolovať druh a množstvo tovaru, ktorý je špecifikovaný na dodacom liste priloženom k tovaru. „Kupujúci“ je povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru.

Svojim podpisom na dodacom liste/faktúre kupujúci potvrdzuje správnosť druhu a množstva prebratého tovaru a jeho prípadné poškodenie. Dodatočné reklamácie na množstvo, druh tovaru a poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín dodaný tovar rozbaliť a skontrolovať zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...). Reklamácie na zjavné vady tovaru doručeného v neporušenom obale predávajúci akceptuje do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú takéto reklamácie uznané.

 

4. Záručná doba a záručné podmienky

Dĺžka záručnej doby je definovaná v Občianskom zákonníku ak je kupujúcim fyzická osoba (24 mesiacov) a v Obchodnom zákonníku, ak je kupujúcim firma (12 mesiacov).

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predlžená záruka na rám bicykla:

Na všetky značky bicyklov v našom portfóliu sa vzťahuje záručná doba v dĺžke podľa aktuálne platných zákonov. Tá sa vzťahuje predovšetkým na výrobné vady jednotlivých dielov bicykla. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie dielov, ku ktorému dochádza pri bežnom užívaní bicykla. Taktiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli dôsledkom pôsobenia živelnej pohromy, alebo nevhodným užívaním, prípadne nehodou.

Viacerí výrobcovia bicyklov ponúkajú ako benefit predĺženie záruky na rám nového bicykla. Na stránke bajkgaraz.sk uvádzame odkazy na registráciu svojho nového bicykla u výrobcu, čo je vo väčšine prípadov podmienkou na uplatnenie predĺženej záruky na rám. Predĺženie záruky je vo všetkých prípadoch dobrovoľné. Pri jej nevyužití platí štandardná záruka. Záruka vo všetkých prípadoch platí na pôvodného majiteľa.

 

5. Postup nahlásenia reklamácie

Ak na dodanom tovare vznikne závada zakladajúca právo kupujúceho na uplatnenie záručnej opravy, je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár umiestnený na internetových stránkach predávajúceho na adrese: bajkgaraz.sk

Informácie nutné pre vyplnenie reklamačného formulára sú:
- meno a priezvisko kupujúceho
- telefónne číslo kupujúceho
- e-mailová adresa kupujúceho
- dátum dodania tovaru
- číslo faktúry, alebo dodacieho listu na ktorých je vyznačený reklamovaný tovar
- názov reklamovaného tovaru
- sériové číslo, pokiaľ je ním tovar označený
- popis závady

Vyplnený formulár kupujúci odošle na e-mailovú adresu internetového obchodu eshop@bajkgaraz.sk. Predávajúci bezodkladne bude kontaktovať kupujúceho s informáciami o ďalšom postupe pri uplatňovaní reklamácie vád tovaru.

V prípade, že kupujúci nemôže zaslať reklamačný formulár elektronicky, nahlási závadu tovaru písomne. V nahlásení závady uvedie všetky informácie, ktoré sú nutné pre vyplnenie reklamačného formulára.

 

6. Doručenie tovaru na reklamáciu

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný zasielať tovar v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy (odporúčame zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení). Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu, prípadne za poškodenie tovaru pre nedostatočne zabalenú zásielku.

Kupujúci je povinný k zasielanému reklamovanému tovaru priložiť nasledujúce doklady:

- vyplnený reklamačný formulár
- záručný list (pokiaľ bol k tovaru pribalený pri kúpe)
- doklad o kúpe, resp. jeho kópiu

7. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované servisné stredisko odstránenie závady. Predávajúci má právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade odstránenia závady sa záruka predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení. Výnimkou je výmena za úplne nový tovar, kedy začína plynúť nová záručná doba.

 

8. Skrátený postup priebehu reklamácie

a) Kupujúci reklamovaný tovar doručí do predajne predávajúceho na adrese: Patrik Baška- Bajk Garáž Dohňany, Dohňany 106, 020 51 Dohňany, buď osobne na základe dohovoru s predávajúcim alebo prostredníctvom poštovej zásielky (nie formou dobierky).

b) Spolu s reklamovaným tovarom kupujúci predloží vyplnený a podpísaný reklamačný formulár, kópiu dokladu o kúpe a záručný list pokiaľ bol k tovaru pribalený pri kúpe (Záručný list nie je vyplnený, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci tovar prevezme)

c) Predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie a toto zašle prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, pri osobnom doručení reklamovaného tovaru prebehne odovzdanie potvrdenia osobne.

d) V zákonom stanovenej lehote predávajúci vybaví reklamáciu a zároveň najneskôr v tejto lehote o vybavení a spôsobe vybavenia reklamácie informuje kupujúceho na e-mailovú adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie v tejto lehote predávajúci reklamáciu zamietne.

9. Ostatné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmto reklamačným poriadkom predávajúceho a že s ním v plnom rozsahu súhlasí.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.12.2021 do odvolania, alebo do nahradenia novým reklamačným poriadkom.